Shepherd Mix

Lou

Shepherd Mix - Young - Male
Adoptable Medium

Max

Shepherd Mix - Young - Male
Adoptable Medium Mix

Ozzie

Shepherd Mix - Young - Male
Adopted Medium Mix